HADİS’e Giriş

0

Öğretim Görevlisi: Doç. Dr. A. Hikmet ATAN

Dersin Gayesi: Hadis ilminin ana konularını özetle sunmaktan ibarettir. Hadis araştırmalarında hakikati tesbit edip doğru neticeye ulaşabilmek için temel bir ilke olarak, sübjektif, peşin hüküm ve aceleci yaklaşımdan uzak durup objektiflik, dikkat ve teenni ile hareket etmek çok önemlidir. Hadis ve Sünnetin, ilmî usûl yerine peşin hükümle değerlendirilmesi tamamen yanlış neticelere götürür. Zira usûlü olmayan bir araştırmadan vusûl beklemek kabil olmadığı gibi, problemleri, terimleri, tarihi, ricâl ve literatürü bilinmeyen bir ilim dalından faydalanmak da mümkün değildir. Bu yüzden, Hadis İlmine Giriş çerçevesinde ana konuların / temel meselelerin bilinmesinde zaruret vardır.

Ders kaynakları:

Ana Kaynaklar:

  • Ahmed Muhammed Şâkir, el-Bâısü’l-hasîs şerhu İhtisâr-i ulûmi’l-hadîs
  •  Ahmed Naîm – Kâmil Miras, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi (Mukaddime)
  •  Süyûtî, Celâleddîn, Tedrîbü’r-râvî fî şerh-ı Takrîbi’n-Nevevî
  •  Zekeriya Güler – Namiq Abuzerov, Hadis İlmi (Problemler ve Hal Yolları), Bakü 2013

Yardımcı Kaynaklar:

  • Ahmet Yücel, Hadis Usûlü ve Hadis Tarihi
  • İsmail L. Çakan, Anahatlarıyla Hadis
  • Zekeriya Güler, “Hadislerin Anlaşılmasında Rivâyet-Dirâyet Bütünlüğü”, İlam Araştırma Dergisi, c. I, sy. 2, İstanbul 1996;
  •  —— “Selefî Hareketin Tarihî Kökenleri Ve Yöntem Problemi”, Marife, yıl. 9, sayı. 3, kış 2009, s. 47-74
  • Diyanet İslâm Ansiklopedisi’nın (DİA) ilgili maddeleri
Hafta Konular
1 Dinin Kaynağı Olarak Hadis ve Sünnet, Hz. Peygamber’in Örnekliği, Toplumsal Ahlâkın İnşasında Sünnetin Yeri
2 Sünnetin Bağlayıcılığı, Kur’an-Sünnet Münasebeti
3 Hadis İlminin Diğer Temel İslâmî İlimlerle İlişkisi
4 İsnad Sistemi, Tariklerin Tesbiti ve Metin Tahlili
5 Sahâbe, Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn Nesli
6 Hadis Tarihinin Aşamaları: Hıfz, Kitâbet, Tedvin, Tasnif
7 Hadis Literatürü
8 Hadis İlimleri: Usûlü’l-Hadîs, İlmü’r-Ricâl, İlelü’l-Hadîs, Müşkilü’l-Hadîs, Garîbü’l-Hadîs, Nâsih-Mensûh, Esbâbü Vürûdi’l-Hadîs
9 Müşkilü’l-Hadîs İlmi ve Önemi
10 Hadislerin Anlaşılmasında Rivâyet-Dirâyet Bütünlüğü
11 Bâtınî–Şiî Yorum ve Yöntem Problemi
12 Selefî-Zâhirî Yorum ve Yöntem Problemi
13 Hadis Müzakere Usûlü ve Âdâbı, Dil ve Üslûbun Önemi
14 Hadis Şerhlerine Başvurunun Önemi ve Yanlış Anlaşılan Bazı Rivayet Örnekleri
Paylaş.