TASAVVUF (Tasavvuf Tarihi ve Kavramları)

0

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER

Dersin Gayesi: Tasavvufun temel konuları, tarihi, diğer ilimler arasındaki yeri, bir ilim ve hayat tarzı olarak gelişmesi, klasik kaynakları, terimleri hakkında bilgi vermek.

Ders kaynakları:

Temel Kaynaklar:

  • H. Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 2004.
  • Necdet Tosun, Derviş Keşkülü, İstanbul 2012.

Yardımcı kaynaklar:

  • Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 2005.
  • Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 2008.
  • Diyanet İslam Ansiklopedisi’nden ilgili maddeler.
Hafta Konular
1 Tasavvufun Kaynağı, Tarifi ve Mahiyeti
2 Tasavvufun Konusu, Gayesi ve Klasik Kaynakları
3 Tasavvufun Diğer İlimlerle Münasebeti
4 Zühd Dönemi (Hicri I. ve II. Asır)
5 Tasavvuf Dönemi (Hicri III. – VI. Asır)
6 Tarikatlar Dönemi (Hicri VI. Asır ve Sonrası)
7 Selçuklu Döneminde Tasavvuf
8 Osmanlı Döneminde Tasavvuf
9 Günümüzde Türkiye ve İslam Dünyasında Tarikatlar
10 İslamiyet’in Yayılmasında Sufilerin Rolü
11 Tasavvufî Kavramlar I: İbadet ve Ahlakla İlgili Kavramlar (ihlâs-takva, tevbe, zikir, şükür, ihsan-murakabe, kanaat…)
12 Tasavvufî Kavramlar II: Tasavvufî Eğitim (Seyr u Sülûk) Kavramları (intisap, şeyh, mürid, sohbet, semâ, halvet, mücahede…)
13 Tasavvufî Kavramlar III: Manevî Hallerle İlgili Kavramlar (cezbe, aşk, sekr, şatahat, fenâ, bekâ…)
14 Tasavvufî Kavramlar IV: Manevî Bilgiyle İlgili Kavramlar (yakîn, keşf, ilham, tecellî, vâridât, vâkıât, Marifet…)
Paylaş.