TASAVVUF (Tasavvuf Meseleleri ve Tarikatlar)

1

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER

Dersin Gayesi: Tasavvuf kültürü ve düşüncesinin temel meselelerini, tarikatlar ve eğitim usullerini, tasavvuf hakkında en çok sorulan soruları ve ilmî cevaplarını öğrenmek.

Ders kaynakları:

Temel Kaynaklar:

  •  Osman Nuri Topbaş, İmandan İhsana Tasavvuf, İstanbul 2011.
  •  H. Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 2004
  • H. Kamil Yılmaz, 300 Soruda Tasavvufî Hayat, İstanbul 2007.

Yardımcı Kaynaklar:

  • Osman Nuri Topbaş, İmandan İhsana Tasavvuf, İstanbul 2011.
  • Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, İstanbul 1990.
  • Necdet Tosun, Derviş Keşkülü, İstanbul 2012.
Hafta Konular
1 Seyr u Süluk Usullerine Göre Tarikatlar (etvâr-ı seb’a; Letaif ve murakabeler…)
2 Tarikatların ve Tekkelerin Sosyal Fonksiyonları
3 Tarikatlar I: Kadiriyye, Yeseviyye, Rifaiyye, Sühreverdiyye, Üveysîlik
4 Tarikatlar II: Çiştiyye, Şaziliyye, Bektaşiyye, Mevleviyye, Kübreviyye, Melâmiyye
5 Tarikatlar III: Bedeviyye, Desukiyye, Senûsiyye, Halvetiyye, Bayramiyye, Celvetiyye
6 Tarikatlar IV: Nakşbendiyye
7 Dergâh Kültürü ve Sembolizmi
8 Tasavvuf Meseleleri I: Vahdet-i Vücûd, Vahdet-i Şuhûd
9 Tasavvuf Meseleleri II: Bid’atın Kısımları, Keramet, Rüya, Rical-i Gayb
10 Tasavvuf Meseleleri III: Silsile, İcazet,
11 Tasavvuf Meseleleri IV: Tevessül, Teberrük, Tecevvüh, İstimdad
12 Tasavvuf Meseleleri V: Rabıta.
13 İbadetlerin Tasavvufî Yorumu (sûfî gözüyle hac, oruç, namaz,…)
14 Batıl Tarikatlar

 

Paylaş.