İLMİHAL (İkinci Seviye – Güz Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Yrd. Doç. Dr. Recep Özdirek

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Fıkıh İlmine Giriş I
 • Fıkhın Tanımı (Fıkh-ı Ekber, Fıkh-ı Zahir, Fıkh-ı Batın)
 • Fıkhın Tarihi Gelişim Süreci
2.Hafta
 • Fıkıh İlmine Giriş II
 • Mezhep Kavramı ve Gerekliliği
 • Mezhep İmamları ve Yaşayan Sünnî Mezhepler
 • Fıkıh Âlimlerinin Sınıflandırılması (Müctehid, Kadı, Müfti, Mukallidvb.)
3.Hafta
 • Fıkıh İlmine Giriş III
 • İmâm Ebû Hanîfe ve Hanefî Mezhebi
 • İmâm Mâlik ve Mâlikî Mezhebi
 • İmâm Şâfiî Mezhebi
 • İmâm Ahmed b. Hanbel ve Hanbelî Mezhebi
 • Diğer Mezhepler
4.Hafta
 • Fıkıh İlmine Giriş IV
 • Fıkhın Kaynakları: Edille-i Şer’iyye
 • Bütün Mezheplerin İttifakla Kabul Ettiği Deliller
 • Mezhepler Arasında Tartışmalı Deliller
5.Hafta
 • Fıkhın Ana Konuları
 • İbadât, Muamelât, Ukubât, Münâkehât
 • Fıkhın dili (Norm Türleri ve Hiyerarşisi, Kavramsal Örgü, Aslî Hüküm-Fetva Ayrımı vb.)
6.Hafta
 • Aile Hukuku I: Münâkehât
 • İslâm’da Nikâhın Yeri ve Önemi
 • Söz ve Nişan
 • Evlilik Akdi (Taraflar, Ehliyet, Denklik, Evlilik Engelleri, Velinin Yetkisi, Şahitlik vb.)
 • Karı Kocanın Hak ve Sorumlulukları
7.Hafta
 • Aile Hukuku II: Muâşerât
 • Evlilikte Sükûnet, Meveddet ve Merhamet
 • Evlilikte Sadâkat, Saygı, Karşılıklı Hukuka Riâyet
 • Evlilikte Anne-Baba ve Çocuk İlişkisi
 • Mehir, Nafaka ve Sehâvet İle İlgili Konular
8.hafta
 • Aile Hukuku III: Müfârekât
 • Boşama Ehliyeti ve Mahalli
 • Boşama Çeşitleri
 • Boşamanın Sonuçları
9.Hafta
 • Muâmelât I: Eşya Hukuku
 • Mülkiyet
 • Mülkiyet hakkının özellikleri
 • Mülkiyeti kazanma yolları
 • Mülkiyeti devir yolları
10.Hafta
 • Muâmelât II: Borçlar Hukuku
 • Akit Nazariyesi
 • Akdin tarafları, kuruluşu
 • Akdin konusu ve özellikleri
 • Akdi sona erdiren sebepler
11.Hafta
 • Muâmelât III: Borçlar Hukuku
 • Akit Türleri
 • Akitle İlgili Güncel Konular
 • Akde konu olup olmayacak şeyler
12.Hafta
 • Muâmelât IV: Kredi ve Finans
 • Kredi Temin Yolları (Murâbaha, Müşâreke, Mudârebe, Leasing vb.)
 • Faizli İşlemler
 • Sükûk, Teverruk vb. Güncel İşlemler
13.Hafta
 • Ukûbât
 • Hukuka/Şeriata Aykırılık Kavramı
 • Suç ve Ceza Türleri
 • Haksız Fiiller
14.Hafta
 • Devletler Hukuku
 • Savaş ve Barış Hukuku
 • Gayri Müslimlerle İlişkiler
Share.