SİYER (İkinci Seviye – Bahar Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Öğretim Görevlisi Adem SARAÇ

Dersin Gayesi: 

Siyer Giriş Seviyesi dersinde görülen konuların bir üstü olan Siyer İkinci Seviye dersinde, Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın hayatını biraz daha ayrıntılara girerek işlemek, Kur’ân anlatımına daha çok ağırlık vermek, gündelik hayatımıza yansıtabileceğimiz örneklerle ve canlı tablolarla, anlaşılır ve kalıcı kalmasını sağlamak, “Üsve-i Hasene” olan Peygamberimiz Aleyhisselâm’ı bütün hayatımızda örnek almaktır.

Dersin Kaynakları:

Temel Kaynaklar:

Hüseyin Algül; İslâm Tarihi; Emin Yayınları, Bursa 2018, 1-4.

İbrahim Sarıçam; Hz. Muhammed (sav) ve Evrensel Mesajı; Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2014.

Sayfurrahman Mübârekfûrî; Peygamberimizin Hayatı ve Daveti (er-Rahîku’l-Mahtûm); çev. Halil İbrahim Kutlay; Risale Yayınları, İstanbul 1999.

Ahmet Lütfi Kazancı; Büyükler Büyüğü Peygamberimiz (sav); Ensar Yayınları, İstanbul 2012.

İsmail Yiğit, Raşit Küçük; Hazreti Muhammed (sav) Siyer-i Nebî; Kayıhan Yayınları, İstanbul 2006.

Yardımcı Kaynaklar:

Hasan İbrahim Hasan; Siyasî-Dîni-Kültürel ve Sosyal İslâm Tarihi; çev. İsmail Yiğit, Sadreddin Gümüş, İstanbul 1991, ilk 2 cildi.
Mahmut Şakir; Hz. Âdem’den Bugüne İslâm Târih; çev. Ferit Aydın, Kahraman Yayınları, İstanbul 1993, ilk 3 cildi.
Ali Akyüz; Yaşayan Kur’ân Hazreti Peygamber (sav); Ensar Neşriyat, İstanbul 2005.
Ali Akyüz; Hazreti Peygamber (sav)’in Medeniyet Projesi -Saygı Medeniyeti-; Ensâr Yayınları, İstanbul 2008.

Sadettin Gümüş; Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Aile Hayatı; Ravza Yayınları, İstanbul.

Osman Nûri Topbaş; Asr-ı Saâdet Toplumu; Erkam Yayınları, İstanbul 1431/2010.

Abdurrahman Çetin; Örneklerle Peygamberimiz; Ensar Neşriyat, İstanbul 2013.

Ziya Kazıcı; Hz. Muhammed (sav)’in Eşleri ve Âile Hayatı; Çağ Yayınları, İstanbul 1993

 1. Sâid Ramazan el Bûti; Fıkhu’s Sîre; çev. Atik Aydın, Bilge Adam Yayınları, Van 2006.

İsmail Lütfi Çakan; Örnek Kul Son Rasûl; Erkam Yayınları, İstanbul 2006.

İsmail Lütfi Çakan, Mehmet Nihat Solmaz; Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Peygamberler ve Tevhîd Mücadelesi; Erkam Yayınları, İstanbul 1994.

Ömer Çelik, Mustafa Öztürk, Murat Kaya; Üsve-i Hasene En Güzel İnsan (sav); Erkam Yayınları, İstanbul 2003/2004, 1-2.

İzzet Derveze; Asru’n-Nebi, Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı; çev. Mehmet Yolcu, Yöneliş Yayınları, İstanbul 1989, 1-3.

Muhammed Ebû Zehra; Son Peygamber Hz. Muhammed (sav); çev. Mehmet Keskin, Birleşik Yayınları, İstanbul 1993, 1-4.

Münir Muhammed Gadban; Nebevi Hareket Metodu, Teori ve Pratik; çev. Tarık Akarsu, Nehir Yayınları, İstanbul 1991, 1-2.

Muhammed Gazalî; Fıkhu’s Sîre; çev. Resul Tosun, Risale Yayınları, İstanbul 1987.

Muhammed Hamidullah; İslâm Peygamberi (Hayatı ve Faaliyeti); çev. Salih Tuğ, İrfan Yayınları, İstanbul 1980, 1-2.

 1. Ali Hâşimî; Kur’ân’da Rasûlüllah (sav); çev. Nureddin Yıldız, Risale Yayınları, İstanbul 1987.

İbn Kayyım el-Cevziyye; Fıkhu’s-Sîre (Peygamberimiz’in Hayatı); çev. Hanifi Akın, Karınca-Polen Yayınları, İstanbul 12011.

Necip Fazıl Kısakürek; Çöle İnen Nur; Büyük Doğu Yayınları, İstanbul Trz.

Mustafa Âsım Köksal; İslâm Târihi, Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselâm ve İslâmiyet; Köksal Yayıncılık, İstanbul 2001, 1-8.

Ebu’l Hasan en-Nedvî; Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)’in Hayatı; çev. Nuri Kahraman, Petek Yayınları, İstanbul Trz.

Mevlânâ Şibli Numânî; Sîretü’n-Nebî (Son Peygamber Hazreti Muhammed (sav); Urducadan çev. Yusuf Karaca, Bilge Adam Yayınları, Van 2003, 1-2.

Osman Nuri Topbaş; Asr-ı Saadet’ten Günümüze Fazîletler Medeniyeti; Erkam Yayınları, İstanbul 2006, 1-2.

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Hicret ve Müslüman Hayatında Hicret’in Yeri ve Önemi
 • Habeşistan Hicretleri
 • Mekke’den Medine’ye Hicet
 • Haşr 59/8-10 Çerçeveli Muhâcir-Ensâr Gülistanı
 • Bâtıldan Hakk’a Hicret Yönüyle Hicret İle Yeni Oluşum ve Yapılanmalar
2.Hafta
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Oluşturduğu Toplum ve Medine Vesîkası
 • Medine Vesikası ve Evrensel Mesajları
 • Medîne Toplumu, Uhuvvet ve Vatandaşlık
3.Hafta
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Evrensel Münasebetleri
 • Müşriklerle-Yahûdîlerle-Hıristiyanlarla-Münâfıklarla İlişki ve İdaresi
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Toplum İdaresi Yöntemleri
 • Âl-i İmrân 3/159-160, Nûr 24/54
4.Hafta
 • Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın İnsan Eğitimi
 • Mescid-i Nebî’de Eğitim-Öğretim ve Amel
 • Ashâb-ı Suffe’de Eğitim-Öğretim ve Amel
 • Her Yer ve Ortamlarda İnsan İnşâsı ve Eğitimi
 • Saff 61/10-13 Allah ve Resûlu’na İtaat ve Yansımaları
5.Hafta
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Ashâbı I
 • Sürekli Beraber Olduğu Yakın Ashâbı ve Arkadaşları
 • Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali
6.Hafta
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Ashâbı II
 • Çoğunlukla Beraber Olduğu Yakın Ashâbı ve Arkadaşları
 • Hz. Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvâm, Abdurrahman bin Avf, Sad bin Ebû Vakkâs, Ebû Ubeyde bin Cerrâh, Saîd bin Zeyd
7.Hafta
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Ashâbı III
 • Resûlullah’ın Ashâb’a, Ashâb’ın Resûlullah’a Karşı Davranışları
 • Sahâbîler’in Karekterlerine Uygun Yerlerde Vazifelendirilmeleri
8.Hafta
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Hanım Sahâbîler ile İlişkileri I
 • Resûlullah’ın Bizzat İlişkileri, Bilvasıta İlişkileri
9.Hafta
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Hanım Sahabeler ile İlişkileri II
 • Hanım Sahâbîler’in İslâm’a Hizmetleri ve Önde Gelen Hanım Sahâbîler
 • Mekke Dönemi’nde Önde Gelen Hanım Sahâbîler
 • Medine Dönemi’nde Önde Gelen Hanım Sahâbîler
10.Hafta
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Öğretisinde Cihâd, Savaş ve Barış
 • Savaşın Mantığı ve Savaş Hukuku; Bedir, Uhud, Hendek, Mekke Fethi Örnekleri
 • Barışın Mantığı ve Barış Hukuku; Hudeybiye Örneği
11.Hafta
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Emanetleri ve Emanet Edebimiz
 • Kur’ân-ı Kerîm
 • Sünnet-i Şerîf
 • Kur’ân ve Sünnet Bütünlüğü Çerçeveli Sahâbî Örnekleri
12.Hafta
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Mûcizeleri
 • Birinci En Büyük Mûcize: Kur’ân-ı Kerîm
 • İkinci En Büyük Mûcize: Yetiştirmiş Olduğu Örnek İslâm Toplumu Ashâb-ı Kirâm
 • Mekke ve Medine Dönemleri Esnasında Zuhura Gelen Mûcizeler
13.Hafta
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Risâleti’nin Evrenselliği
 • Resûlulah Aleyhisselâm’ın Her Haliyle Evrensel Örnek Oluşu
 • Veda Hutbesi ve Üzerinde Düşünülüp Hayata Geçirilmesi Gereken Mesajlar
14.Hafta
 • Medine Dönemi Genel Değerlendirme
 • Hicret İle Başlayan İlâhi İradeli Yeni Bir Yapılanma
 • Kolaylıkta Zorlukta Her Zamanda ve Her Yerde İslâm İnsanı Olma ve Müslüman Davranışı
Share.