SİYER (İkinci Seviye – Güz Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Öğretim Görevlisi Adem SARAÇ

Dersin Amacı:

Siyer dersinde görülen konuların bir üstü olan Siyer 2. Seviye dersinde, Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın Hayatı’nı biraz daha ayrıntılara girerek işlemek

Gündelik hayatımıza yansıtabileceğimiz örneklerle ve canlı tablolarla, anlaşılır ve kalıcı kalmasını sağlamak

“Üsve-i Hasene” olan Peygamberimiz Aleyhisselâm’ı bütün hayatımıza örnek almak

Kur’ân anlatımına daha çok ağırlık vermek

Kur’ân-ı Kerîm’den sonra Hadîs kaynaklarından istifade etmek

Kur’ân ve Hadîs kaynaklarını diğer kaynakların sürekli önünde tutmak

İslâm’ı doğru anlayıp ihlâsla yaşamak için üst seviyede Siyer-i Nebî bilmek

Kaynaklar:

Âdem Saraç; Siyer İkinci Seviye Ders Notları, İstanbul 2020.

Sayfurrahman Mübârekfûrî; Peygamberimizin Hayatı ve Daveti (er-Rahîku’l-Mahtûm); çev. Halil İbrahim Kutlay; Risale Yayınları, İstanbul 1999.

Yardımcı Kaynaklar:

Hüseyin Algül; İslâm Tarihi; Emin Yayınları, Bursa 2018, 1-4.

Hasan İbrahim Hasan; Siyasî-Dîni-Kültürel ve Sosyal İslâm Tarihi; çev. İsmail Yiğit, Sadreddin Gümüş, İstanbul 1991, ilk 2 cildi.

Mahmut Şakir; Hz. Âdem’den Bugüne İslâm Târih; çev. Ferit Aydın, Kahraman Yayınları, İstanbul 1993, ilk 3 cildi.

İbrahim Sarıçam; Hz. Muhammed (sav) ve Evrensel Mesajı; Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2014.

Ali Akyüz; Yaşayan Kur’ân Hazreti Peygamber (sav); Ensar Neşriyat, İstanbul 2005.

Osman Nûri Topbaş; Asr-ı Saâdet Toplumu; Erkam Yayınları, İstanbul 1431/2010.

 1. Sâid Ramazan el Bûti; Fıkhu’s Sîre; çev. Atik Aydın, Bilge Adam Yayınları, Van 2006.

Ömer Çelik, Mustafa Öztürk, Murat Kaya; Üsve-i Hasene En Güzel İnsan (sav); Erkam Yayınları, İstanbul 2003/2004, 1-2.

İzzet Derveze; Asru’n-Nebi, Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı; çev. Mehmet Yolcu, Yöneliş Yayınları, İstanbul 1989, 1-3.

Muhammed Ebû Zehra; Son Peygamber Hz. Muhammed (sav); çev. Mehmet Keskin, Birleşik Yayınları, İstanbul 1993, 1-4.

Münir Muhammed Gadban; Nebevi Hareket Metodu, Teori ve Pratik; çev. Tarık Akarsu, Nehir Yayınları, İstanbul 1991, 1-2.

Muhammed Gazalî; Fıkhu’s Sîre; çev. Resul Tosun, Risale Yayınları, İstanbul 1987.

Muhammed Hamidullah; İslâm Peygamberi (Hayatı ve Faaliyeti); çev. Salih Tuğ, İrfan Yayınları, İstanbul 1980, 1-2.

İbn Kayyım el-Cevziyye; Fıkhu’s-Sîre (Peygamberimiz’in Hayatı); çev. Hanifi Akın, Karınca-Polen Yayınları, İstanbul 12011.

Mustafa Âsım Köksal; İslâm Târihi, Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselâm ve İslâmiyet; Köksal Yayıncılık, İstanbul 2001, 1-8.

Mevlânâ Şibli Numânî; Sîretü’n-Nebî (Son Peygamber Hazreti Muhammed (sav); Urducadan çev. Yusuf Karaca, Bilge Adam Yayınları, Van 2003, 1-2.

Osman Nuri Topbaş; Asr-ı Saadet’ten Günümüze Fazîletler Medeniyeti; Erkam Yayınları, İstanbul 2006, 1-2.

Âdem Saraç; Hazret-i Hadîce-i Kubrâ Annemiz, Erkam Yayınları, İstanbul 2020.

ÇALIŞMA TAKVİMİ

Haftalar 14 Haftalık Konu Başlıkları
01. Hafta PEYGAMBER EFENDİMİZ DÖNEMİNDE MEKKE-İ MÜKERREME

 • Mekke ve Çevresinin Târihi
 • Coğrafi ve Fizikî Yapı
 • Nüfus Durumu
 • İdarî Yapı
 • Sosyal ve Siyasal Durum
 • Ekonomik Durum
 • İnanç Durumu
02. Hafta PEYGAMBER VE ASHÂBI’NI YAKINDAN TANIMAK

 • Siyer-i Nebî ve Müslüman
 • Siyer-i Nebî ve İslâm Târihi
 • Tanıma Kaynak ve Yöntemleri
 • Kur’ân-ı Kerîm ile Tanımak
 • Sünnet-i Nebeviyye ile Tanımak
 • Kur’ân-Sünnet ile Tanımak
 • Temel Kaynaklar ile Tanımak
 • Sahâbîler Rasûlullah’ı Tanıtıyor
 • Rasûlullah Ashâbını Tanıtıyor
 • Yakından Tanımak
 • Tanmayan Tanınmaz
03. Hafta PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN ÇOCUKLUK VE GENÇLİK YILLARI

 • Çocukluk Yılları
 • Gençlik Yılları
 • Koruyan ve Korunan
 • Çobanlık Yapması
 • Ticârete Atılması
04. Hafta İLK VAHİY VE SONRASINDA YAŞANAN OLAYLAR

 • İlk Vahiy
 • Risâlet Görevi ve Rasûl Evi
 • İlk Sırada Nâzil Olan Âyet ve Sûreler
 • Mekkelilerin İlk Tepkileri
05. Hafta GİZLİ-ÖZEL DÂVET AÇIK-ÖZEL OLUŞUM

 • Gizli-Özel Dâvet
 • Gizli Teşkilatlanma
 • Açık-Özel Oluşum
 • Gizli Dâvet Döneminin Yansımaları
 • Gizli Dâvet Döneminde Nâzil Olan Sûreler
06. Hafta MEKKE DÖNEMİ BOYUNCA İSLÂM’I ÖĞRENME YERLERİ OLARAK PEYGAMBER VE SAHÂBÎ EVLERİ

 • Mekke’de Evler
 • Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın Evi
 • Ashâb’ın Evleri
 • Eğitim ve Öğretim
 • İbâdet ve Muamelât
 • Huzur Yuvaları
 • Bakım ve Tedavi Yerleri
07. Hafta BİR EĞİTİM VE ÖĞRETİM MERKEZİ OLARAK DÂRU’L-ERKAM

 • Fedakârların Fedakârlıkları
 • Dâru’l-Erkam Faaileyetleri
 • Eğitim-Öğretim Yöntemleri
 • İlim-Îmân-Amlel-İhlâs-Temsil
 • Dâru’l-Erkam Öncesinde İslâm’a Girenler
 • Dâru’l-Erkam’da İslâm’a Girenler
08. Hafta AÇIK-GENEL DÂVET VE YENİ OLUŞUM

 • Önce Yakınları Dâvet
 • Evde Toplu Dâvet
 • Akrabaların Yakınlıkları-Uzaklıkları
 • Safa Tepesi’nden Genel Dâvet
 • Açık Dâvet Dönemi ve Tepkiler
09. Hafta GAYR-İ MÜSLİM BİR ÜLKEDE MÜSLÜMAN OLARAK YAŞAMAK

 • Müslümanlar Gayr-i Müslim Ülkede
 • Habeş Hicretleri
 • Birinci Hicret
 • İkinci Hicret
 • Üst Düzey Yöneticilerle
 • Toplumun Bütün Kesimiyle
 • İslâmı Temsil Eden Müslümanlar
 • Habeşistan Muhâcirleri
10. Hafta ZOR ZAMANIN GÜÇLÜ MÜSLÜMANLARI

 • Büyük Tehdîd
 • Korkunç Karar
 • Ebû Tâlib Mahallesi
 • Öncelikli Tedbirler
 • Abluka-Boykot-Tecrîd-Muhâsara
 • Abluka İçinde Eğitim
 • Abluka Esnasında Nâzil Olan Sûreler
 • Üç Yıl Süren Sabır Destanı
 • Ablukayı Delme ve Bozma Girişimleri
 • Ablukayı İptal Eden Böcek
 • Sabrın Zaferi
11. Hafta HÜZÜN YILI KAYBOLAN DESTEK

 • Ebû Tâlib’in Vefatı
 • Siyâsî Gücün Kaybolması
 • Hadîce Annemiz’in Vefatı
 • Hanımsız Ev
 • Hüzün Üstüne Hüzün
 • Hüzün Dikenliğinde Sabır Gülleri
12. Hafta  AKABE BİATLARI VE AKABE ASHÂBI’NIN MESAJI

 • İlk Akabe Görüşmesi
 • Birinci Akabe Bey’atı
 • Mukrî-Muallim-Hoca-Uzman İsteği
 • Hazreti Mus’ab Medîne’de
 • İkinci Akabe Bey’atı
 • Akabe Bey’atı Mesajı
 • İlk Akabe Görüşmesinde Bulunan Sahâbîler
 • Birinci Akabe Bey’atı Sahâbîleri
 • İkinci Akabe Bey’atı Sahâbîleri
 • Nakîb / Temsilci Sahâbîler
13. Hafta RASÛLULLAH VE ASHÂBI’NIN MEKKE DÖNEMİ AİLE HAYATLARI

 • Rasûlullah Aleyhisselâm ve Evlilik
 • Hazreti Hadîce-i Tâhire-i Tâcire
 • Kutlu Evlilik ve Mutlu Aile
 • Ailede Muhbbet Rızkı
 • Cennet Müjdesi
 • Hazreti Sevde Annemiz
 • Ashâb-ı Kirâm’ın Aile Hayatları
14. Hafta HİCRET

 • Hicret
 • Ashâb-ı Kirâm’ın Hicretleri
 • Peygamberimiz’in Aldığı Tedbirler
 • Hz. Ebû Bekir’in Evinden Sevr Dağı’na Hareket
 • Sevr Dağı ve Sevr Mağarası Hâdiseleri
 • Sevr Dağı’ndan Medîne’ye Hareket
 • Hicret Yolunda Yaşanılan Olaylar
 • Bureyde bin Husayb ve İlk Sancaktar
 • Kuba Günleri ve Kuba Mescidi
 • İlk Cum’a Namazı ve Cum’a Hitâbesi
 • Medîne’de Coşkulu Karşılama
 • Kutlu Ev Mutlu Ev Sahipleri
Share.