SİYER (İkinci Seviye – Güz Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Öğretim Görevlisi Adem SARAÇ

Dersin Gayesi: 

Siyer Giriş Seviyesi dersinde görülen konuların bir üstü olan Siyer İkinci Seviye dersinde, Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın hayatını biraz daha ayrıntılara girerek işlemek, Kur’ân anlatımına daha çok ağırlık vermek, gündelik hayatımıza yansıtabileceğimiz örneklerle ve canlı tablolarla, anlaşılır ve kalıcı kalmasını sağlamak, “Üsve-i Hasene” olan Peygamberimiz Aleyhisselâm’ı bütün hayatımızda örnek almaktır.

Dersin Kaynakları:

Temel Kaynaklar:

Hüseyin Algül; İslâm Tarihi; Emin Yayınları, Bursa 2018, 1-4.

İbrahim Sarıçam; Hz. Muhammed (sav) ve Evrensel Mesajı; Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2014.

Sayfurrahman Mübârekfûrî; Peygamberimizin Hayatı ve Daveti (er-Rahîku’l-Mahtûm); çev. Halil İbrahim Kutlay; Risale Yayınları, İstanbul 1999.

Ahmet Lütfi Kazancı; Büyükler Büyüğü Peygamberimiz (sav); Ensar Yayınları, İstanbul 2012.

İsmail Yiğit, Raşit Küçük; Hazreti Muhammed (sav) Siyer-i Nebî; Kayıhan Yayınları, İstanbul 2006.

Yardımcı Kaynaklar:

Hasan İbrahim Hasan; Siyasî-Dîni-Kültürel ve Sosyal İslâm Tarihi; çev. İsmail Yiğit, Sadreddin Gümüş, İstanbul 1991, ilk 2 cildi.
Mahmut Şakir; Hz. Âdem’den Bugüne İslâm Târih; çev. Ferit Aydın, Kahraman Yayınları, İstanbul 1993, ilk 3 cildi.
Ali Akyüz; Yaşayan Kur’ân Hazreti Peygamber (sav); Ensar Neşriyat, İstanbul 2005.
Ali Akyüz; Hazreti Peygamber (sav)’in Medeniyet Projesi -Saygı Medeniyeti-; Ensâr Yayınları, İstanbul 2008.

Sadettin Gümüş; Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Aile Hayatı; Ravza Yayınları, İstanbul.

Osman Nûri Topbaş; Asr-ı Saâdet Toplumu; Erkam Yayınları, İstanbul 1431/2010.

Abdurrahman Çetin; Örneklerle Peygamberimiz; Ensar Neşriyat, İstanbul 2013.

Ziya Kazıcı; Hz. Muhammed (sav)’in Eşleri ve Âile Hayatı; Çağ Yayınları, İstanbul 1993

 1. Sâid Ramazan el Bûti; Fıkhu’s Sîre; çev. Atik Aydın, Bilge Adam Yayınları, Van 2006.

İsmail Lütfi Çakan; Örnek Kul Son Rasûl; Erkam Yayınları, İstanbul 2006.

İsmail Lütfi Çakan, Mehmet Nihat Solmaz; Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Peygamberler ve Tevhîd Mücadelesi; Erkam Yayınları, İstanbul 1994.

Ömer Çelik, Mustafa Öztürk, Murat Kaya; Üsve-i Hasene En Güzel İnsan (sav); Erkam Yayınları, İstanbul 2003/2004, 1-2.

İzzet Derveze; Asru’n-Nebi, Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı; çev. Mehmet Yolcu, Yöneliş Yayınları, İstanbul 1989, 1-3.

Muhammed Ebû Zehra; Son Peygamber Hz. Muhammed (sav); çev. Mehmet Keskin, Birleşik Yayınları, İstanbul 1993, 1-4.

Münir Muhammed Gadban; Nebevi Hareket Metodu, Teori ve Pratik; çev. Tarık Akarsu, Nehir Yayınları, İstanbul 1991, 1-2.

Muhammed Gazalî; Fıkhu’s Sîre; çev. Resul Tosun, Risale Yayınları, İstanbul 1987.

Muhammed Hamidullah; İslâm Peygamberi (Hayatı ve Faaliyeti); çev. Salih Tuğ, İrfan Yayınları, İstanbul 1980, 1-2.

 1. Ali Hâşimî; Kur’ân’da Rasûlüllah (sav); çev. Nureddin Yıldız, Risale Yayınları, İstanbul 1987.

İbn Kayyım el-Cevziyye; Fıkhu’s-Sîre (Peygamberimiz’in Hayatı); çev. Hanifi Akın, Karınca-Polen Yayınları, İstanbul 12011.

Necip Fazıl Kısakürek; Çöle İnen Nur; Büyük Doğu Yayınları, İstanbul Trz.

Mustafa Âsım Köksal; İslâm Târihi, Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselâm ve İslâmiyet; Köksal Yayıncılık, İstanbul 2001, 1-8.

Ebu’l Hasan en-Nedvî; Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)’in Hayatı; çev. Nuri Kahraman, Petek Yayınları, İstanbul Trz.

Mevlânâ Şibli Numânî; Sîretü’n-Nebî (Son Peygamber Hazreti Muhammed (sav); Urducadan çev. Yusuf Karaca, Bilge Adam Yayınları, Van 2003, 1-2.

Osman Nuri Topbaş; Asr-ı Saadet’ten Günümüze Fazîletler Medeniyeti; Erkam Yayınları, İstanbul 2006, 1-2.

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1. Hafta
 • Siyer Hassiyetiyle Bakış Açılarımızı Netleştirmek
 • Peygamberlik ve Peygamberimiz Aleyhisselâm
 • Peygamber Olması Değil, Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi
 • Peygamberlik’te Istıfâ ve İrsâl
2. Hafta
 • Kur’ân-ı Kerîm’de Resûlullah Aleyhisselâm I
 • Ahzâb 33/21, Enbiyâ 21/107, Tevbe 9/128-129, Hacc 22/49
3. Hafta
 • Kur’ân-ı Kerîm’de Resûlullah Aleyhisselâm II
 • Âl-i İmrân 3/31, Muhammed 47/2, 33, Neml 27/70, 79, 92, Tâhâ 20/132
4. Hafta
 • Kur’ân-ı Kerîm’de Resûlullah Aleyhisselâm III
 • Ahzâb 33/40, 56, Nisâ 4/69, Haşr 59/7, Furkân 25/51, 54, 63
5. Hafta
 • Resûllulah Aleyhsselâm’ın Yakınları ve İslâm’daki Yeri
 • Anne-Baba Tarafından Akrabaları
 • Hanımları Tarafından Hısımları
 • Akraba ve Hısımların Peygamberlik Öncesi ve Sonrası Tavır ve Davranışları
6. Hafta
 • Ezvâc-ı Tâhirât, Ümmühâtü’l-Mü’minîn
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Evlilikleri ve Hikmetleri
 • Örnekler Örneğinin Örnek Âile Hayatı
7. Hafta
 • Hazret-i Hadîce-i Kübrâ Annemiz
 • Sevgili Annemiz’in Resûlullah’ın Hayatında ve İslâm’ın Mekke Dönemindeki Yeri
8.Hafta
 • Hazret-i Âişe-i Sıddıkâ Annemiz
 • Sevgili Annemiz’in Resûlullah’ın Hayatında ve İslâm’ın Medine Dönemindeki Yeri
9. Hafta
 • Evlâd-ı Resûl ve Ehl-i Beyt
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Çocukları ve Kısaca İslâm’a Hizmetleri
 • Ehl-i Beyt ve İslâm İnsanı İnşasındaki Yeri
10. Hafta
 • Bir Eğitim Merkezi Olarak Dâru’l-Erkam
 • Öcesi-Sonrası ve Çalışma Sistemi
11. Hafta
 • Resûlullah Aleyhisselâm’ın Ashâbı’nı İnşâsı
 • Kur’ân ile İnşâ, Hikmet ve Tezkiye ile İnşâ
 • Sahâbe-i Kirâm’ın İbtilâ ve Zorluklarla Olgunlaşmaları (isyan değil, ihsân sahibi olmaları)
12. Hafta
 • Kul Olarak Resûlullah Aleyhisselâm
 • Örnek Kul Son Resûl
13. Hafta
 • Allah Resûlu ve Risâlet Vazifesi
 • Sıradan Bir İnsan Değil, Kendisine Vahiy Gelen Bir İnsan
 • Kehf 18/110, Fussilet 41/6, En’âm 5/50
 • Tebliğ, Tebyîn, Tezkiye
14. Hafta
 • Mekke Dönemi Genel Değerlendirme
 • İlk Vahiyle Başlayan İlâhi İradeli Yapılanma
 • En Zor Zamanda En Büyük İşleri Başarma Yöntemleri
Paylaş.