SİYER (İkinci Seviye – Güz Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Öğretim Görevlisi Adem SARAÇ

Dersin Amacı:

Siyer dersinde görülen konuların bir üstü olan Siyer 2. Seviye dersinde, Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın Hayatı’nı biraz daha ayrıntılara girerek işlemek

Gündelik hayatımıza yansıtabileceğimiz örneklerle ve canlı tablolarla, anlaşılır ve kalıcı kalmasını sağlamak

“Üsve-i Hasene” olan Peygamberimiz Aleyhisselâm’ı bütün hayatımıza örnek almak

Kur’ân anlatımına daha çok ağırlık vermek

Kur’ân-ı Kerîm’den sonra Hadîs kaynaklarından istifade etmek

Kur’ân ve Hadîs kaynaklarını diğer kaynakların sürekli önünde tutmak

İslâm’ı doğru anlayıp ihlâsla yaşamak için üst seviyede Siyer-i Nebî bilmek

Kaynaklar:

Âdem Saraç; Siyer İkinci Seviye Ders Notları, İstanbul 2020.

Sayfurrahman Mübârekfûrî; Peygamberimizin Hayatı ve Daveti (er-Rahîku’l-Mahtûm); çev. Halil İbrahim Kutlay; Risale Yayınları, İstanbul 1999.

Yardımcı Kaynaklar:

Hüseyin Algül; İslâm Tarihi; Emin Yayınları, Bursa 2018, 1-4.

Hasan İbrahim Hasan; Siyasî-Dîni-Kültürel ve Sosyal İslâm Tarihi; çev. İsmail Yiğit, Sadreddin Gümüş, İstanbul 1991, ilk 2 cildi.

Mahmut Şakir; Hz. Âdem’den Bugüne İslâm Târih; çev. Ferit Aydın, Kahraman Yayınları, İstanbul 1993, ilk 3 cildi.

İbrahim Sarıçam; Hz. Muhammed (sav) ve Evrensel Mesajı; Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2014.

Ali Akyüz; Yaşayan Kur’ân Hazreti Peygamber (sav); Ensar Neşriyat, İstanbul 2005.

Osman Nûri Topbaş; Asr-ı Saâdet Toplumu; Erkam Yayınları, İstanbul 1431/2010.

 1. Sâid Ramazan el Bûti; Fıkhu’s Sîre; çev. Atik Aydın, Bilge Adam Yayınları, Van 2006.

Ömer Çelik, Mustafa Öztürk, Murat Kaya; Üsve-i Hasene En Güzel İnsan (sav); Erkam Yayınları, İstanbul 2003/2004, 1-2.

İzzet Derveze; Asru’n-Nebi, Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı; çev. Mehmet Yolcu, Yöneliş Yayınları, İstanbul 1989, 1-3.

Muhammed Ebû Zehra; Son Peygamber Hz. Muhammed (sav); çev. Mehmet Keskin, Birleşik Yayınları, İstanbul 1993, 1-4.

Münir Muhammed Gadban; Nebevi Hareket Metodu, Teori ve Pratik; çev. Tarık Akarsu, Nehir Yayınları, İstanbul 1991, 1-2.

Muhammed Gazalî; Fıkhu’s Sîre; çev. Resul Tosun, Risale Yayınları, İstanbul 1987.

Muhammed Hamidullah; İslâm Peygamberi (Hayatı ve Faaliyeti); çev. Salih Tuğ, İrfan Yayınları, İstanbul 1980, 1-2.

İbn Kayyım el-Cevziyye; Fıkhu’s-Sîre (Peygamberimiz’in Hayatı); çev. Hanifi Akın, Karınca-Polen Yayınları, İstanbul 12011.

Mustafa Âsım Köksal; İslâm Târihi, Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselâm ve İslâmiyet; Köksal Yayıncılık, İstanbul 2001, 1-8.

Mevlânâ Şibli Numânî; Sîretü’n-Nebî (Son Peygamber Hazreti Muhammed (sav); Urducadan çev. Yusuf Karaca, Bilge Adam Yayınları, Van 2003, 1-2.

Osman Nuri Topbaş; Asr-ı Saadet’ten Günümüze Fazîletler Medeniyeti; Erkam Yayınları, İstanbul 2006, 1-2.

Âdem Saraç; Hazret-i Hadîce-i Kubrâ Annemiz, Erkam Yayınları, İstanbul 2020.

Çalışma Takvimi

Haftalar 14 Haftalık Konu Başlıkları
01. Hafta PEYGAMBER VE ASHÂBI’NI TANIMAK

 • Siyer-i Nebî ve İkinci Seviye Siyer
 • Siyer-i Nebî ve İslâm Târihi
 • Rasûlullah ve Ashâbı’nı Yakından Tanımak
 • İslâm’ın Yayılışı ve İslâm Toplumunun Oluşması
 • Peygamber Olması Değil, Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi
 • Peygamberlik’te Istıfâ ve İrsâl-Mursel
 • Peygamberlik ve Peygamberler
02. Hafta KUR’ÂN-I KERÎM’DE RASÛLULLAH ALEYHİSSELÂM 1

 • Üsve-i Hasene: Ahzâb Sûresi, 33/21
 • Âlemlere Rahmet: Enbiyâ Sûresi, 21/107
 • Size Çok Düşkün: Tevbe Sûresi, 9/128-129
 • Apaçık Bir Uyarıcı: Hacc Sûresi, 22/49
03. Hafta KUR’ÂN-I KERÎM’DE RASÛLULLAH ALEYHİSSELÂM 2

 • Bana Tabi Olun: Âl-i İmrân Sûresi, 3/31
 • İtaat Edin: Muhammed Sûresi, 47/33
 • Üzülme Sen: Neml Sûresi, 27/70
 • Tevekkül Et Allah’a: Neml Sûresi, 27/79
 • Uyarıcılardanım Ben De: Neml Sûresi, 27/92
04. Hafta KUR’ÂN-I KERÎM’DE  RASÛLULLAH ALEYHİSSELÂM 3

 • Allah’ın Rasûludur: Ahzâb Sûresi, 33/40
 • Salât-u Selâm Edin O’na: Ahzâb Sûresi, 33/56
 • İtaat Ederse Her Kim: Nisâ Sûresi, 4/69
 • Rasûlullah Size Neyi Verdiyse: Haşr Sûresi, 59/7
05. Hafta PEYGAMBERİMİZ ALEYHİSSELÂM’IN AİLE HAYATI

 • En Güzel Aile Reisi
 • En Güzel Aile
 • En Güzel Evin Hanımefendileri
 • Ezvâc-ı Tâhirât Ummuhâtu’l-Mü’minîn
 • Peygamberimiz’in Aile Hayatından Örnekler
06. Hafta HAZRET-İ HADÎCE-İ KUBRÂ ANNEMİZ

 • Peygamberimiz Aleyhisselâm’dan Önce
 • Tâhir ile Tâhire
 • Kutlu Evlilik ve Mutlu Aile
 • Ailede Muhbbet Rızkı
 • Mekke Döneminde Hadîce-i Kubrâ Annemiz
 • Her Yönüyle Örnek Bir Hanımefendi
07. Hafta HAZRET-İ ÂİŞE-İ SIDDIKA ANNEMİZ

 • Aile Yapısı ve Çocukluğu
 • Mekke Dönemi’nde Âişe Annemiz
 • Medîne Döneminde Âişe Annemiz
 • Halîfeler Döneminde Âişe Annemiz
 • Kur’ân ve Sünnet İkliminde Âişe Annemiz
 • Sevgili’nin Sevgilisi Âişe Annemiz
08. Hafta EVLÂD-I RASÛL VE EHL-İ BEYT

 • Rasûlullah Aleyhisselâm’ın Çocukları
 • Rasûlullah Aleyhisselâm’ın Torunları
 • Çocuklarının ve Torunlarının İslâm’a Hizmetleri
 • Ehl-i Beyt
 • İslâm İnşasında Ehl-i Beyt
09. Hafta BİR EĞİTİM-ÖĞRETM MERKEZİ OLARAK DÂRU’L-ERKAM

 • Hz. Erkam bin Ebu’l-Erkam ve Evinin Konumu
 • Dâru’l-Erkam’da Eğitim-Öğretim Yöntemleri
 • Dâru’l-Erkam Faaileyetleri
 • Dâru’l-Erkam’da Yetişen Sahâbîler
10. Hafta RASÛLULLAH ALEYHİSSELÂM’IN ASHÂB-I KİRÂM’I YETİŞTİRMESİ

 • Sahâbe-Ashâb
 • Rasûllah’ın Ashâbı’nı Kur’ân-Hikmet-Tezkiye ile İnşası
 • Rasûlullah Aleyhisselâm’ın Ashâbı ile İletişim ve İlişkileri
 • Sahâbîler’in Rasûlullah Aleyhisselâm ile İletişim ve İlişkileri
 • Sahâbîler’in İbtila ve Zorluklarla Olgunlaşmaları
 • Büyük Davanın Büyük Şahsiyetleri
11. Hafta BİR KUL OLARAK RASÛLULLAH ALEYHİSSELÂM

 • Kul ve Kulluk
 • Beşer/İnsan
 • İnsanlara İnsan Peygamber
 • Rasûlullah Aleyhisselâm ve Örnek Kul Son Rasûl
12. Hafta ALLAH’IN RASÛLU VE RİSÂLET VAZFESİ

 • Allah’ın Kulu ve Rasûlu
 • Rasûl ve Risâlet
 • İnsan Peygamber
 • Sıradan/Herhangi Bir İnsan Değil
 • Kendisine Vahy Gelen Bir İnsan
 • Sakınılması Gereken Hassasiyetler
13. Hafta RASÛLULLAH ALEYHİSSELÂM’IN YAKINLARININ MEKKE DÖNEMİ BOYUNCA SERGİLEDİKLERİ TAVIR

 • Akrabalık ve Hısımlık
 • Amcaları ve Yengeleri
 • Amca Çocukları
 • Halaları ve Enişteleri
 • Hala Çocukları
 • Dayıları ve Yengeleri
 • Dayı Çocukları
 • Diğer Hısımları ve Akrabaları
 • Yakınların Yakınlıkları ve Uzaklıkları
14. Hafta MEKKE GÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME

 • Vahiyle Başlayan İlahi İradeli Yapılanma
 • Vahiyle Oluşan Yeni Bir Hayat Biçimi
 • Tevhîdi Yapılanmanın Temelleri
 • En Zor Zamanda En Büyük İşleri Başarma Yöntemleri
 • Kur’ân-ı Kerîm’in Nuzûl Süreci ile Siyer-i Nebî
 • Mekke Dönemi Mesajı
Share.