TASAVVUF (İkinci Seviye – Güz Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER

 

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Tanışma
 • Dönemlik Ders Planının Sunumu
2.Hafta
 • Tarikatların Tarihi Sürecine Dair Konular I
 • Selçuklu ve Osmanlı’da Tarikat-siyaset ilişkisi nasıldır?
3.Hafta
 • Tarikatların Tarihi Sürecine Dair Konular II
 • Osmanlı’nın modernleşme sürecinde devlet-tekke ilişkileri nasıldır?
4.Hafta
 • Tasavvufa Yöneltilen Eleştiriler
 • Selefilik ve tasavvuf ilişkisi: İbn Teymiyye tasavvufa karşı mıydı?
 • Sûfî müelliflerin eserlerinde hadisleri kullanış şekli hakkında neler söylenebilir?
5.Hafta
 • Tasavvufta İç Tenkit Geleneği
 • Sufilerin içedönük eleştirileri konusunda neler söylenebilir?
6.Hafta
 • Manevi Eğitime Dair Konular I
 • Sufilerin, ibadetlere yüklediği manevi anlamlar hakkında neler söylenebilir?
7.Hafta
 • Manevi Eğitime Dair Konular II
 • Günümüz insanının tarikatlara yönelme sebepleri hakkında neler söylenebilir?
 • Tasavvuf günümüz insanının yabancılaşma sorununa bir çözüm sunar mı?
8.hafta
 • Manevi Eğitime Dair Konular III
 • Tasavvufun mistisizm ile benzerlikleri ve farklılıkları hakkında neler söylenebilir?
 • Meditasyon, yoga vb. pratiklerin tasavvuftaki uygulamalar ile benzerlikleri ve farklılıkları hakkında neler söylenebilir?
9.Hafta
 • Manevi Eğitime Dair Konular IV
 • Menkıbelerin tenkit ve değerlendirilmesinde nasıl bir yol izlenebilir?
 • Kerametvari menkıbelere ilgi neden kaynaklanır?
10.Hafta
 • Tasavvufi Kavramlar ve Deyimler I
 • İlm-i ledünn ne demektir?
 • İşârî tefsir ne demektir?
 • Kur’an ve Sünnetin işârî/tasavvufî yorumu hakkında neler söylenebilir?
11.Hafta
 • Tasavvufi Kavramlar ve Deyimler II
 • Tasavvufta aşk ve muhabbete yüklenen anlam nedir?
 • Fakr ne demektir?
 • Cem ve fark ne demektir?
 • Tevekkül ve rıza ne demektir?
 • İbnü’l-Vakt ne demektir?
12.Hafta
 • Tasavvufi Kavramlar ve Deyimler III
 • İcâzet ve silsile ne demektir?
 • Tarikata girişte uygulanan “tevbe almak/el almak” ritüelinin mahiyeti nedir?
 • “Dört kapı kırk makam” ne demektir?
 • Fıkıhsız bir tasavvuf insanı zındıklığa, tasavvufsuz bir fıkıh insanı fasıklığa götürür” sözünün anlamı nedir?
13. Hafta
 • Tasavvufi Kavramlar ve Deyimler IV
 • “Mürid aslında muraddır” deyimiyle ne kastedilmektedir?
 • Şeyhin hikmetinden sual olunmaz” deyimiyle ne kastedilmektedir?
 • “Şeyh uçmaz, mürit uçurur” deyimiyle ne kastedilmektedir?
 • “Tayy-i zaman, tayy-i mekân” ne demektir?
 • “Leyla Leyla derken Mevla’yı buldum” deyimiyle ne kastedilmektedir?
 • “Edeb yâ Hû” deyimiyle ne kastedilmektedir?
 • “Tekkeyi bekleyen çorbayı içer” deyimiyle ne kastedilmektedir?
14.Hafta
 • Tasavvufi Kavramlar ve Deyimler V
 • “Nefsini bilen Rabbini bilir” sözünün anlamı nedir?
 • “Ölmeden önce ölünüz” sözünün mahiyeti nedir?
 • Değerlendirme ve Sonuç
Share.