AKAİD (Allah’a, Meleklere, Kitaplara İman)

0

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Mehmet BULUT

Dersin Gayesi: İtikadî Bilgi ve Bilinç Sağlamak

Ders kaynakları: Eski-yeni İslam itikad eserleri

Temel Kaynaklar: Tahavî Akîdesi (İmam Tahavî), Nesefî (Ömer Nesefî), Kavaidü’l-Akâid (İmam Gazzalî), Usulüddin (Bezdevî), el-Milel ve’n-Nihal (Şehristânî), Akîdetü’l-müslim (Muhammed Gazalî), Muvazzah ilm-i kelam (Ömer Nasuhî Bilmen).

Yardımcı Kaynaklar:

Delilleriyle İslam Akaidi – Prof. Dr. Mehmet Bulut

Tevhid ve İlm-i Kelam (Ali Arslan Aydın), İslam İnanç İlmihali (Ümit Şimşek), Ateizm Yanılgısı (Selçuk Kütük), İnanç Psikolojisi (Nevzat Tarhan), Antik İnançlar, Modern Hurafeler (Martin Lings), el-Akâid ve’l-Edyân (Abdulkadir Salih), Din, İnanç ve İnançsızlık (AntoineVergote), Din ve İnanç Sözlüğü (Şinasi Gündüz), Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Mircea Eliade), Kelam’a Giriş (Bekir Topaloğlu), Diyanet İslam Ansiklopedisi.

Hafta Konular
1 Akaidin önemi ve akaid çizgimiz: Ehl-i Sünnet
2 İman, itikad/akîde, islam, küfür, şirk, nifak, ilhad, zındıklık vs. kavramlar etrafında temel inanç mefhum ve kategorileri.
3 İman-tabiat-fıtrat ilişkisi ve imanın hayatımızdaki yeri.
4 İmanın mahiyeti ve esasları
5 İmanın şartları ve imanı zaafa uğratan şeyler.
6 İman-amel-hayat ilişkisi (Helal-haram endişesinden uzak mümin olur mu?)
7 Allah’a iman (Allah’ın varlığı)
8 Allah’a iman (Allah’ın birliği)
9 Sahih Allah tasavvuru (İlahi isimler ve sıfatlar)
10 Günümüzde çarpık Allah tasavvurları
11 Meleklere iman (Mahiyeti ve ölçüleri)
12 Kitaplara iman (Mahiyeti ve önemi)
13 Kitaplara iman (İlahî sahifeler, Tevrat, Zebûr ve İncil)
14 Kitaplara iman (Kur’an-ı Kerim)

 

Paylaş.