AKAİD (Peygamberlere, Kadere, Ahirete İman, Güncel İnanç Meseleleri)

0

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

Dersin Gayesi: İtikadî Bilgi ve Bilinç Sağlamak

Ders kaynakları: Eski – Yeni İslam İtikad Eserleri

Temel Kaynaklar: TahavîAkîdesi (İmam Tahavî), Nesefî (Ömer Nesefî), Kavaidü’l-Akâid (İmam Gazzalî), Usulüddin (Bezdevî), el-Milel ve’n-Nihal (Şehristânî), Akîdetü’l-müslim (Muhammed Gazalî), Muvazzahilm-i kelam (Ömer Nasuhî Bilmen).

Yardımcı Kaynaklar:

Tevhid ve İlm-i Kelam (Ali Arslan Aydın), İslam İnanç İlmihali (Ümit Şimşek), Ateizm Yanılgısı (Selçuk Kütük), İnanç Psikolojisi (Nevzat Tarhan), Antik İnançlar, Modern Hurafeler (Martin Lings), el-Akâidve’l-Edyân (Abdulkadir Salih), Din, İnanç ve İnançsızlık (AntoineVergote), Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Mircea Eliade), Kelam’a Giriş (Bekir Topaloğlu), Diyanet İslam Ansiklopedisi.

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta o    Kitaplara İman I
o    İlahî sahifeler ve Tevrat, Zebûr, İncil

o    Geçmiş İlahi kitapların hükmü

2.Hafta o    Kitaplara İman II
o    Kur’an-ı Kerim

o    Kur’an-I Kerim’in son kitap oluşu

o    Kur’an-I Kerim’in mü’minin hayatındaki yeri

3.Hafta o    Peygamberlere İman I
o    Peygamberliğin anlamı, önemi ve gerekliliği
4.Hafta o    Peygamberlere İman II
o    Peygamberlerin sıfatları
5.Hafta o    Peygamberlere İman III
o    Mucize

o    Keramet ve diğer olağanüstü haller

6.Hafta o    Peygamberlere İman IV
o    Kur’an’da ismi geçen peygamberler
7.Hafta o    Peygamberlere İman V
o    Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Son Peygamber oluşu
8.hafta o    Ahirete İman I
o    Ahirete imanın temellendirilmesi
9.Hafta o    Ahirete İman II
o    Ecel ve kabir hayatı
10.Hafta o    Ahirete İman III
o    Kıyamet alametleri ve kıyamet
11.Hafta o    Ahirete İman IV
o    Ahiret hayatının safhaları (Ba’s, haşr, hesap, şefaat, mizan, sırat)
12.Hafta o    Ahirete İman V
o    Cennet-cehennem

o    Ru’yetullah (Allah’ın görülmesi meselesi)

13.Hafta o    Kader ve Kazaya İman I
o    Kaderin sırrını anlamak
14.Hafta o    Kader ve Kazaya İman II
o    Kaderin kazaya dönüşmesi
Paylaş.