HADİS Metinleri

0

Öğretim Görevlisi: Doç. Dr. A. Hikmet ATAN

Dersin Gayesi: Günlük hayatın akışına uygun olarak fert ve toplumu doğrudan ilgilendiren iman, ibâdet, ahlâk ve hukuk konularına dair hadisler yanında, hadis ilmiyle ilgili bazı teknik meselelerin ele alınmasından ibarettir. Esasen hadis ve sünnet, pratik çözüm yollarıyla bireysel ve toplumsal ahlâkın inşasını hedefler.

Ders kaynakları:

Ana Kaynaklar:

  • Ahmed Naîm – Kâmil Miras, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi
  • Aliyyü’l-Kârî, Mirkâtu’l-mefâtîh şerhu Mişkâti’l-mesâbîh
  • Bedreddîn Aynî, Umdetü’l-kârî fî şerhı Sahîhı’l-Buhârî
  • İbn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî bi şerhı Sahîhı’l-Buhârî

Yardımcı Kaynaklar:

  •  Nevevî, Ebû Zekeriyya Muhyiddîn, Riyâzü’s-Sâlihîn Peygamberimizden Hayat Ölçüleri (tercüme ve şerh: M. Yaşar Kandemir-İsmail Lütfi Çakan-Raşit Küçük)
  • Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü
Hafta Konular
1 Sünneti ciddiye almak, bir ihtisas dalı olarak hadis, hadis ve sünnetin tebliği
2 İman-amel ilişkisi, imanın halâveti, istikâmet, fitne zamanlarında sâlih amelin değeri
3 İnsanın yaratılış hikmeti ve kader, hasedin kişisel ve sosyal zararları
4 İlim her müslümana farzdır, din eğitimi ve öğretimi, eğitim ve öğretimin hedefi
5 Kur’an’a abdestli olarak dokunmak, kur’an hizbi, geçmişlerin ardından kur’an okumak
6 Helâl-haram hududu, zulüm, ehl-i cennetin ortak vasıfları: adalet, merhamet ve iffet
7 Namaz, cuma namazı, oruç, zekât, sadaka
8 Sorumluluk şuuru, orta yolu tutmak, kolay olanı seçmek, amelde devamlılık
9 Emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münker, islâm’ın garip olarak dönüşü, güç hazırlığı
10 İyi ahlâk, tevazu, nefret ettirmemek, insanları yüzlerine karşı övmek, gayr-i müslim hastayı ziyaret
11 Çocuk ve aile terbiyesi, kadının secdesi meselesi, müslüman kimliği ve hassasiyeti, müminin dikkat ve teyakkuzu
12 İş hayatında dürüstlük,
13 Gülme komşuna gelir başına, mâlâyaniyi terketmek, şakalaşma, sanat ruhu ve estetik, şiir ve hikmet
14 Rasûl-i ekrem’den gece-gündüz dua örnekleri

 

 

 

 

Paylaş.