HADİS METİNLERİ’NE GİRİŞ (Giriş Seviyesi – Bahar Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Doç. Dr. A. Hikmet ATAN

Dersin Gayesi: Günlük hayatın akışına uygun olarak fert ve toplumu doğrudan ilgilendiren iman, ibâdet, ahlâk ve hukuk konularına dair hadisler yanında, hadis ilmiyle ilgili bazı teknik meselelerin ele alınmasından ibarettir. Esasen hadis ve sünnet, pratik çözüm yollarıyla bireysel ve toplumsal ahlâkın inşasını hedefler.

Ders kaynakları:

Ana Kaynaklar:

 • Ahmed Naîm – Kâmil Miras, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi
 • Aliyyü’l-Kârî, Mirkâtu’l-mefâtîh şerhu Mişkâti’l-mesâbîh
 • Bedreddîn Aynî, Umdetü’l-kârî fî şerhı Sahîhı’l-Buhârî
 • İbn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî bi şerhı Sahîhı’l-Buhârî

Yardımcı Kaynaklar:

 • Nevevî, Ebû Zekeriyya Muhyiddîn, Riyâzü’s-Sâlihîn Peygamberimizden Hayat Ölçüleri (tercüme ve şerh: M. Yaşar Kandemir-İsmail Lütfi Çakan-Raşit Küçük)
 • Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Dönemlik Ders Planının Sunumu
 • Hadis-Sünnet
 • Sünneti ciddiye almak,
 • Bir ihtisas dalı olarak hadis,
 • Hadis ve sünnetin tebliği
2.Hafta
 • İman-Amel İlişkisi
 • İmanın halâveti, istikâmet,
 • Fitne zamanlarında sâlih amelin değeri
3.Hafta
 • İnsanın Tabiatı
 • İnsanın yaratılış hikmeti ve kader,
 • Hasedin kişisel ve sosyal zararları
4.Hafta
 • İlim Öğrenmek
 • İlim her Müslümana farzdır,
 • Din eğitimi ve öğretimi, eğitim ve öğretimin hedefi
5.Hafta
 • Sünnette Kur’an
 • Kur’an’a abdestli olarak dokunmak,
 • Kur’an hizbi,
 • Geçmişlerin ardından Kur’an okumak
6. Hafta
 • İbadetler
 • Namaz, cuma namazı, oruç, zekât, sadaka
7.Hafta
 • İnsan ve Sosyal Hayat I
 • Helâl-haram hududu, zulüm, adalet, merhamet ve iffet
8.Hafta
 • İnsan ve Sosyal Hayat II
 • Müslüman kimliği ve hassasiyeti, Sorumluluk şuuru, orta yolu tutmak, kolay olanı seçmek, amelde devamlılık
9.hafta
 • İnsan ve Sosyal Hayat III
 • Emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münker, İslâm’ın garip olarak dönüşü, güç hazırlığı
10.Hafta
 • İnsan ve Sosyal Hayat IV
 • İyi ahlâk, tevazu, sevdirmek-nefret ettirmemek, insanları yüzlerine karşı övmek, gayr-i müslim hastayı ziyaret
11.Hafta
 • İnsan ve Sosyal Hayat V
 • Gülme komşuna gelir başına, mâlâyaniyi terketmek, şakalaşma, sanat ruhu ve estetik, şiir ve hikmet
12.Hafta
 • İş Hayatında Dürüstlük
 • Ticarette dürüstlük, Güven, Ahde vefa
13.Hafta
 • Aile Hayatı
 • İslam’da Aile ve Çocuk terbiyesi, kadının secdesi meselesi,
14.Hafta
 • Hazreti Peygamber ve Dua
 • Resûl-i Ekrem’den gece-gündüz dua örnekleri
 • Değerlendirme ve Sonuç
Share.