HADİS (İkinci Seviye – Güz Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Doç. Dr. A. Hikmet ATAN

Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Tanışma
 • Sünnet Vahiy İlişkisi
 • Hz. Peygamberin dindeki konumu bağlamında sünnet-vahiy ilişkisi
 • Hazreti Peygamber Kur’an dışında da vahiy alıyor muydu? tartışması
 • Kutsî Hadisler ve sünnet-vahiy ilişkisi
2.Hafta
 • Senet ve Metin Tenkidi
 • Sened tenkidinin gerekliliği
 • Metin tenkidi meselesi ve yöntemleri
 • Hadisler Kur’an’a, akla, sünnete, umumu’l-belvaya, selefin icmasına, tarihe arz edilir mi?
3.Hafta
 • Hadiste Ravi Tasarrufları
 • Ravi tasarrufları ve sebepleri (kasıtlı-kasıtsız)
 • Ravi tasarruflarının doğurduğu problemler ve çözüm yolları
4.Hafta
 • Hadislerde İhtilaf
 • Hadisler arasında ihtilah/teâruz meselsi
 • Hadisler arası ihtilafı çözme yolları
 • Nâsıh-mensûh, cem-te’lif, tercih, tevakkuf
 • Muhtelefu’l-hadis ilminin önemi ve literatürü
5.Hafta
 • Hadisleri anlamak
 • Hadislerdeki dil ve uslûb
 • Hz. Peygamber’in üslubu ve anlatım tarzı (dolaylı-dolaysız anlatım)
 • Fiili sünnetin dili ve anlaşılma metotları
 • Cevâmiu’l-Kelim (Az lafızla çok mana ifadesi)
 • Hadis Şerhlerine Başvurunun Önemi ve Yanlış Anlaşılan Bazı Rivayet Örnekleri
6.Hafta
 • Selefi-Zâhiri yorum ve yöntem problemi
 • Selefi-zahiri düşüncesinin fikriyatı
 • Genel karakteristlik özellikleri bağlamında selefi-zahiri hadis/sünnet anlayışları
 • Hadis ile nasıl amel edilir?
7.Hafta
 • Fiten Hadisleri
 • Fiten rivayetlerin tabiatı
 • Fiten hadislerinin anlaşılması meselesi
8.Hafta
 • Terğîb ve Terhîb hadislerinin anlaşılması
 • Terğib-terhib hadislerinin anlaşılması meselesi
 • Hadis edebiyatında terğib-terhin rivayetlerinin konumu ve Kabul şartları
 • Terğib ve Terhib Literatürünün Gelişimi
9.Hafta
 • Hadis alimlerinin konumuna saygı
 • Muhaddislerin hayatlarından örnekler
 • Sebep ve Sonuçlarıyla Hadis Yolculukları (Hadiste Rıhle)
 • Hadis eğitimi ve metodu (hoca-talebe münasebeti, hocanın adabı, talebenin adabı)
10.Hafta
 • Oryantalizm ve İslam âleminde hadise yönelik akımlar
 • Oryantalizmin öncüleri ve oryantalist fikriyatın arka planı
 • Hadisleri kaynak, metin, isnad ve isnad-metin birlikteliği bağlamında oryantalizm düşüncesi
 • Ehl-i Kur’an savunucuları ve hadisin-sünnetin sıhhati ve dindeki yeri
 • Modernist düşüncenin temel özellikleri ve modernistlerin hadis-sünnet anlayışları
11.Hafta
 • Hadis Müzakere Usûlü ve Âdâbı, Dil ve Üslûbun Önemi
 • Hadis ilminde müzakerenin yeri, önemi ve müzakere meclisleri
 • Müzakere çeşitleri (ale’l-ebvâb müzakeresi, ale’r-ricâl müzakeresi, isnad müzakeresi, müsned müzakeresi, belde müzakeresi)
 • Muhatap açısından müzakere (kendi kendine müzareke, hoca ile müzakere, akran ile müzakere, talebe ile müzakerehadis ilmi ile meşgul olmayan kimse ile müzakere)
12.Hafta
 • Hadis Edebiyatı I
 • Hıfz-kitabet, tedvin-tasnif
 • Ale’r-rical edebiyatı (müsnedler, mu’cemler)
 • Ale’l-ebvâb edebiyatı (musannefler, sünenenler, Muvatta’, cami’,)
 • Hadis usulü edebiyatı
13. Hafta
 • Hadis Edebiyatı II
 • Rical edbiyatı
 • Şerh, derleme, zevaid, etraf, tahric edebiyatı
14.Hafta
 • Türkiye’nin Hadis birikimi
 • Literatür-Öne çıkan örnekler
 • Dönem Değerlendirmesi ve Sonuç
Share.