TEFSİRE GİRİŞ (Giriş Seviyesi – Güz Dönemi)

0

Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Ömer ÇELİK

Dersin Gayesi: 

 1. Vahyin mana ve mahiyetini kavratmak.
 2. Peygamberimiz (s.a.v.)’evahyin hangi şekillerde geldiğini ve vahiy esnasında Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyli ve sellem)’de ne tür hallerin görüldüğünü açıklamak.
 3. Kur’an-ı Kerim’in mana ve mahiyetini kavratmak.
 4. Kur’an-ı Kerim’in özelliklerini ve nüzulünün hikmetlerini izah etmek.

Dersin Kaynakları:

Ana Kaynaklar:

 • Ömer Çelik, Tefsir Usulü ve Tarihi, İstanbul, Erkam Yayınları
 • Muhsin Demirci, Tefsir Usulü, İstanbul, İFAV Yayınları
 • İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara

Yardımcı Kaynaklar:

 • Diyanet İslam Ansiklopedisi, “Vahy” maddesi
 • Diyanet İslam Ansiklopedisi “Kur’an” maddesi
 • Muhsin Demirci, Vahiy Gerçeği, İstanbul, 1996
Haftalar Haftalık Konu Başlıkları
1.Hafta
 • Tanışma
 • Tefsire Giriş
 • Vahiy Gerçeği, Kur’an Vahyi ve Kur’an’ın Mahiyeti
 • Vahyin Lügat ve Istılah Manaları
 • Vahyin Mahiyeti ve Çeşitleri
 • Kur’an Vahyi-Sünnet Vahyi
 • Hz. Peygamber (s.a.s.)’e Vahyin Geliş Yolları
 • Kur’an’ın Mahiyeti
2.Hafta
 • Kur’an’ın Korunması ve Günümüze Kadar Gelişi
 • Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’da Korunması
 • Kur’an’ın Hz. Peygamber (s.a.s.)‘e Geliş Sürecinde Korunması
 • Kur’an’ın Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in Kalbinde Korunması
 • Kur’an’ın Ümmet Tarafından Korunması: Yazılması-Ezberlenmesi-Kur’an İlimlerinin Teşekkül ve Tekemmül Ettirilip Devamının Sağlanması
3.Hafta
 • Mushaf Bilgileri
 • Ayet, sure, yedi harf-kıraat, nokta, hareke, secavend, vakf-ibtida, tecvid, cüz, ta’şir ve tahmis…
4.Hafta
 • Kur’an’ın Muhtevası
 • Ana Konular: İtikat, İbadet, Muamelat, Ahlak, Kıssalar, Meseller
 • Tali Konular: Mekke’de Müşriklerle Münasebetler, Hicret, Medine’de Yahudilerle Münasebetler, Resulullah (s.a.s.)’in Gazveleri…
5.Hafta
 • Kur’an’ın İ’cazı ve Uslubu
 • Tehaddi: Kur’an’ın Meydan Okuması ve Mertebeleri
 • Kur’an’ın İ’câz Yönleri: Nazmındaki Belagat ve Fesahat, Beyan Tarzlarındaki Çeşitlilik ve Üstünlük, Gaybten Haber Vermesi, Resûlullah (s.a.s.)’in Arzusuna Uymaması…
 •  Üslup Özellikleri: Aynı Anda Farklı Seviyelere Hitap Etmesi, Akla ve Kalbe Birlikte Seslenmesi ve Her İkisini Birlikte Tatmin Etmesi, Îcâz ve Tafsili En Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirmesi…
6.Hafta
 • Âyetlerin İniş Sebepleri ve Tedricilik
 • Esbâb-ı Nüzûl Kavramının Lügat ve Istılah Manaları
 • Hakkında Esbâb-ı Nüzûl Rivayet Edilen Ayetlerin Miktarı ve Özellikleri
 • Esbâb-ı Nüzûl’ü Bilmenin Ayetin Kastını Anlamadaki Rolü
 • Esbâb-ı Nüzûl Rivayetlerinin Güvenilirliği ve Doğurduğu Sakıncalar
 • Tedricilik: Kur’an’ın Parça Parça İnmesi ve Hikmetleri
7.Hafta
 • Nesh Meselesi
 • Nesh, Nâsih ve Mensûh Kavramlarının Analizi
 • Neshin Mahiyeti ve Alimlerin Görüşleri
 • Kur’an’ın Önceki İlahi Kitapları Neshi
 •  Kur’an Ayetlerinin Birbirini Neshi: Bu konudaki tartışmalar ve örnekler
8.hafta
 • Ayetlerdeki Kapalı İfadeler
 • Muhkem-Müteşabih
 • Mücmel-Mübeyyen
 • Hakikat-Mecaz
 • Müşkilu’l-Kur’an
 • Mübhemâtu’l-Kur’an
 • Garibu’l-Kur’an
9.Hafta
 • Tefsirle İlgili Kavramlar: Tefsir, Te’vil, Tercüme, Meal
 • Tefsir
 • Te’vîl
 • Tercüme
 • Meâl
10.Hafta
 • Temel Tefsir Yaklaşımları I: Rivayet
 • Kur’an’ın Kur’an ile Tefsiri
 • Kur’an’ın Hadis-Sünnet ile Tefsiri
 • Kur’an’ın Sahabe Kavli ile Tefsiri
 • Kur’an’ın Tabiin Kavli ile Tefsiri
 • Kur’an Tefsirinde Şiir ile İstişhad
11.Hafta
 • Temel Tefsir Yaklaşımları II: Dirayet
 • Lugavî Tefsir Yöntemi
 • Fıkhî Tefsir Yöntemi
 • İlmî Tefsir Yöntemi
 • İctimaî Tefsir Yöntemi
 • İşarî Tefsir Yöntemi
12.Hafta
 • Konulu Tefsir ve Mezhebî Tefsirler
 • Konulu Tefsirin Tarifi ve Mahiyeti
 • Konulu Tefsirin Yöntemi
 • Kur’an’ın Anlaşılmasında Konulu Tefsir Yönteminin Faydaları
 • Mezhebî Tefsirler: Ehl-i Sünnet, Mu’tezile, Şia, Harici
13.Hafta
 • Tefsirde Modern Eğilimler
 • Cemaleddin Afgânî
 • Muhammed Abduh
 • Reşid Rıza
 • Fazlurrahman
14.Hafta
 • Türkçe Yapılan Telif Tefsir Çalışmalarının Değerlendirilmesi
 • Tanzimat Dönemi Türkçe Tefsir Çalışmaları
 • Cumhuriyetin İlk Döneminde (1900-1950) Türkçe Tefsir Çalışmaları
 • 1950-2000 Döneminde Türkçe Tefsir Çalışmaları
 • 2000-2020 Döneminde Türkçe Tefsir Çalışmaları
Share.